Informace o zpracování osobních údajů ve společnosti Czech Travel Agency s.r.o.

Vážení klienti a partneři,

společnost Czech Travel Agency se sídlem Dvořákova 118, 252 19 Rudná u Prahy, IČ: 27407446 , z zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 111195 (dále též „společnost“) je správcem Vašich osobních údajů. Touto cestou bychom Vás rádi informovali o způsobu, jakým nakládáme s Vašimi osobními údaji.

Všechny osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále „GDPR“), a to včetně souvisejících a navazujících právních předpisů.

Prosím, vezměte na vědomí, že je nezbytné, aby osobní údaje, které jste nám poskytli, byly přesné a úplné. Prosíme Vás proto, abyste nás informovali o jakékoli změně v poskytnutých osobních údajích, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 8 dní ode dne, kdy změna nastala.

Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Plnění smluvní povinnosti

Zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem plnění smlouvy probíhá proto, abychom zajistili všechna naše i Vaše práva a povinnosti. Veškeré Vaše osobní údaje za uvedeným účelem zpracováváme na základě Vašeho uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Vaše osobní údaje pro daný účel zpracováváme po dobu poskytování služby, jež je účelem zpracování. Při zpracovávání Vašich osobních údajů za tímto účelem nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.

Oprávněný zájem správce

Vaše osobní údaje používáme i k tomu, abychom mohli zajistit cenovou nabídku ubytování, zjistit dsotupnost požadovaného ubytovacího zařízení, zaslat Vám konkrétní informace o vybraném pobytu a další nezbytnou emailovou nebo telefonickou komunikaci.

Ze stejného právního důvodu vám jako našim zákazníkům můžeme zasílat e-mailové a SMS zprávy.

Pakliže vaše osobní údaje zpracováváme na základě tohoto právního důvodu, můžete proti tomuto zpracování vznést námitku.

Které Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme získali přímo od Vás, a to v rozsahu

  • [jméno a příjmení];
  • [fakturační adresa, příp. dodací adresa];
  • [e-mail];
  • [telefon];
  • [datum narození]

a které jste nám poskytli na základě Vašeho souhlasu za stanoveným účelem.

Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

Komu dalšímu poskytujeme Vaše osobní údaje a proč?

Spolupracujícími třetími stranami se rozumí společnosti a subjekty, jejichž produkty jsou součástí uzavřeného obchodního vztahu s Vámi (např. pojišťovny, makléři pojišťoven) nebo jsou zmocněni Vás kontaktovat naším jménem za účelem řešení problémů při plnění smlouvy. Jedná se například o:

  • makléři nebo zprostředkovatelé pojištění, pojišťovny,
  • účetní firma
  • správce webu a IT
  • hotely a ubytovací zařízení

Jaká jsou práva klienta při zpracování osobních údajů?

Jste oprávněni po nás požadovat informace o zpracování svých osobních údajů, které Vám bez zbytečného odkladu předáme; jste oprávněni požadovat opravu či doplnění svých osobních údajů; výmaz či omezení zpracování (tímto však nesmí být dotčena naše zákonná povinnost osobní údaje zpracovávat) a rovněž jste oprávněni vznést námitku proti zpracování.

Jste oprávněni podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že má pochybnosti o zákonnosti zpracování osobních údajů.

Pokud se domníváte, že o Vás evidujeme nepřesné nebo neúplné údaje, musíte nám tuto skutečnost oznámit a my tyto údaje opravíme.

Informace je platná od 15.5.2018.