Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového portálu www.laznetravel.cz

1. Vymezení pojmů

1.1 Czech Travel Agency s.r.o. (dále jen Provozovatel)

Společnost Czech Travel Agency s.r.o., Dvořákova 118, 252 19 Rudná u Prahy, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 111195, IC: 27407446, DIČ: CZ27407446 se zabývá sjednáváním pobytů pro klienty a prodejem dárkových poukazů konečným spotřebitelům. Společnost Czech Travel Agency s.r.o. provozuje webové portál www.laznetravel.cz jako svoje oficiální firemní stránky.

1.2 Dodavatel (dále jen Ubytovací zařízení)

Dodavatel je vlastník / nájemce / provozovatel ubytovacího zařízení. Ubytovací zařízení v souladu se Smlouvou o zprostředkování, uzavřenou mezi Ubytovacím zařízením a Provozovatelem, a na základě Provozovatelem provedené rezervace pobytu, poskytne Zákazníkovi veškeré služby dle dohodnuté objednávky.

1.3 Zákazník (dále jen Zákazník)

Zákazník (též Spotřebitel) je osoba, jež nejedná při uzavírání poptávky v rámci své podnikatelské činnosti. Jedná se o fyzickou nebo právnickou osobu, která nakoupí pobyt nebo službu pro jiný účel, než je další podnikání s těmito pobyty nebo službami.

Zákazník si je vědom, že při předávání kontaktních údajů Provozovateli tak činí jen kvůli kladnému vyřízení jeho objednávky a předává Provozovateli tedy jen ty nejnutnější údaje případně ty, jež chce mít uvedeny na dárkovém poukazu či jiném nákupním písemném materiálu souvisejícím s objednávkou Zákazníka.

V případě, že je smluvní stranou Spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito VOP, občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon číslo 634/1992 Sb. v platném znění). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené těmito VOP občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění).

1.4 Třetí osoba (dále jen Obdarovaný)

Obdarovaný je Spotřebitel, jenž se stává příjemcem objednané a zakoupené služby prostřednictvím Zákazníka, a která je Zákazníkem uvedená jako koncový příjemce služby. Obdarovaným se rozumí též osoba, které je daná služba Třetí osobou přenechána na základě využití možnosti o přenositelnosti daného dárkového poukazu.

1.5 Služba

Službou se rozumí veškeré služby poskytované Provozovatelem při dodržení podmínek stanovených těmito VOP.

2. Všeobecná ustanovení

2.1 Základní ujednání

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují smluvní vztahy mezi Provozovatelem, Ubytovacím zařízením a Zákazníkem při zprostředkování ubytování a lázeňských a wellness pobytů včetně veškerých služeb spojených s těmito pobyty, které Ubytovací zařízení prostřednictvím portálu www.laznetravel.cz Zákazníkům nabízí. Smluvní vztah mezi Provozovatelem portálu www.laznetravel.cz a Ubytovacím zařízením se současně s těmito VOP řídí smlouvou o zprostředkování (dále jen Smlouva o zprostředkování) uzavřenou mezi Provozovatelem a Ubytovacím zařízením. Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Znění obchodních podmínek může Provozovatel upravovat či doplňovat.

2.2 Předmět smluvního vztahu

Předmětem smluvního vztahu je závazek Provozovatele zajistit dodání Služby/služeb objednaných Zákazníkem a závazek Zákazníka je zaplatit za poskytnutí této Služby/služeb Provozovateli dohodnutou cenu a Služby za stanovených podmínek využít. Smluvní vztah vzniká mezi Zákazníkem a Provozovatelem okamžikem uzavření smlouvy.

2.3 Kupní smlouva a její uzavření

Objedná – li Zákazník Službu/pobyt, stává se tento úkon návrhem Kupní smlouvy (dále jen Smlouva). Smlouva se stává uzavřenou okamžikem doručení potvrzení o přijetí této objednávky Provozovatelem Zákazníkovi. Toto závazné stvrzení bude doručeno emailem na uvedenou emailovou adresu Zákazníka nebo bude o potvrzení přijetí objednávky Zákazník informován telefonicky. Od momentu takto stvrzené Smlouvy vznikají mezi Provozovatelem a Zákazníkem vzájemná práva a povinnosti. Vzniklou Smlouvu lze měnit nebo rušit pouze po vzájemné dohodě obou stran nebo ze zákonných důvodů. Také cenu lze změnit pouze po vzájemné dohodě nebo ze zákonných důvodů. Je-li Služba/pobyt objednána Zákazníkem jako dárkový poukaz Obdarovanému, Smlouva se stává oprávněnou okamžikem souhlasu Obdarovaného s touto smlouvou nebo přijetím a vyčerpáním zakoupené služby. Uplatní – li Obdarovaný dárkový poukaz, má se za to, že také souhlasí s těmito VOP. Provozovatel nenese odpovědnost za případné chyby způsobené komunikací mezi Zákazníkem a Obdarovaným. Zákazníkovi je umožněno návrh smlouvy zkontrolovat a to kontrolou objednávky s možností opravit případné chyby. Odesláním návrhu na uzavření Smlouvy je Zákazníkem potvrzeno, že s těmito VOP bezvýhradně souhlasí. Tyto VOP jsou zřetelně a přehledně uvedeny na webovém portálu www.laznetravel.cz a tvoří nedílnou součást uzavřené Smlouvy.

3. Bezpečnost a ochrana osobních údajů

3.1 Osobní údaje Zákazníka nebo Obdarovaného budou bezvýhradně použity pouze pro plnění uzavřené smlouvy a bezproblémové vyřízení veškerých Zákazníkem objednaných služeb. Zákazník nebo Obdarovaný přijetím těchto VOP dává Provozovateli právo na užití jeho osobních údajů (kontaktní údaje)a to pro potřeby plnění smlouvy a pro vnitřní potřeby Provozovatele. Těmito vnitřními potřebami Provozovatele se bezvýhradně myslí údaje sloužící ke kontrole služeb a zvyšování kvality služeb a pro zasílání obchodních nabídek, a to až do doby písemného vyjádření nesouhlasu Zákazníka nebo Obdarovaného s tímto zpracováním. Osobní údaje, které jsou poskytnuty Zákazníkem nebo Obdarovaným za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

4. Reklamace

4.1 Zákazník má právo reklamovat úroveň služeb obsažené v ceně pobytu, při zjištění případných nedostatků. Provozovatel portálu www.laznetravel.cz však nemá možnost garantovat úroveň služby poskytované Ubytovacím zařízením a zakoupené prostřednictvím tohoto webového portálu. Proto je třeba, aby Zákazník resp. Obdarovaný případné reklamace na zakoupené Služby/pobyt řešil přímo s Ubytovacím zařízením.

4.2 Zákazník má právo reklamovat služby Provozovatele, a to písemnou formou a zasláním poštou na adresu Dvořákova 118, 252 19 Rudná u Prahy nebo elektronicky na adresu reklamace@laznetravel.cz.

5. Ceny

5.1. Všechny ceny na webovém portálu www.laznetravel.cz jsou smluvní. Zákazník vidí vždy ceny, které jsou aktuální a platné. Tyto ceny jsou Provozovateli ke zveřejnění předány Ubytovacím zařízením a cena Služby/pobytu tak bude vždy totožná nebo nižší jako je cena dle platného ceníku Ubytovacího zařízení. Konečná cena se skládá z vybraného pobytu nebo z vybraných služeb, množství služeb, počtu ubytovaných, časového období, ve kterém je Služba/pobyt čerpán, případně dalších kritérií. Konečnou cenu se Zákazník dozvídá během objednávkového procesu při rezervaci Služby/pobytu. Ta mu však vždy bude navíc stvrzena při závazném potvrzení rezervace telefonicky nebo emailem ze strany Provozovatele. Závazným potvrzením rezervace se rozumí zaslání platebnímu příkazu s konečnou cenou pro klienta.

6. Platební podmínky

6.1 Provozovatel umožňuje Zákazníkovi provést úhradu hotovostí na uvedené kontaktní adrese společnosti Czech Travel Agency s.r.o., Dvořákova 118, 252 19 Rudná u Prahy, dále pak složenkou nebo převodním příkazem či vkladem, a to na uvedené bankovní účty zveřejněné na portále www.laznetravel.cz. Veškeré podklady pro provedení úhrady bankovním převodem zasílá Provozovatel také obratem na uvedený email Zákazníka nebo jej zasílá prostřednictvím České pošty na uvedenou doručovací adresu Zákazníka. Služba/pobyt zůstává do doby prokazatelné úhrady majetkem Provozovatele.

6.2 Úhradu Služby/pobytu je třeba provést v plné výši nejpozději 35 dní před čerpáním Služby nebo před nástupem na pobyt v Ubytovacím zařízení. Pokud si Zákazník objedná Službu nebo pobyt v kratším, než třiceti pěti denním období před čerpáním Služby nebo pobytu, je Provozovatelem stanovena lhůta 48 hodin pro převod, vklad či pro úhradu v hotovosti dle možností úhrad uvedených v bodu 6.1. Tyto lhůty jsou stanoveny z důvodů platnosti Storno podmínek.

7. Storno podmínky

7.1 Storno podmínky se řídí platnými storno podmínkami jednotlivých Ubytovacích zařízení. V praxi Provozovatel obvykle neúčtuje žádné storno poplatky Zákazníkovi 30 dnů před nástupem na pobyt za předpokladu, že na vyúčtování Storno poplatků netrvá, dle svých platných storno podmínek, Ubytovací zařízení.

Méně než 30 dnů před termínem Služby/pobytu si Provozovatel vyhrazuje právo na následující Storno poplatky:

 • 20% z celkové ceny Služby/pobytu při zrušení Služby/pobytu od 30. dne před datem termínu Služby/pobytu až do 20. dne před datem termínu Služby/pobytu. Minimální Storno poplatek činí 500 Kč/osoba za zrušení Služby/pobytu.
 • 50% z celkové ceny Služby/pobytu při zrušení Služby/pobytu od 19. dne před datem termínu Služby/pobytu až do 10. dne před datem termínu Služby/pobytu. Minimální Storno poplatek činí 500 Kč/osoba za zrušení Služby/pobytu.
 • 80% z celkové ceny Služby/pobytu při zrušení Služby/pobytu od 9. dne před datem termínu Služby/pobytu až do 5. dne před datem termínu Služby/pobytu. Minimální Storno poplatek činí 1.000 Kč/osoba za zrušení Služby/pobytu.
 • 100% % z celkové ceny Služby/pobytu při zrušení Služby/pobytu od 4. dne před datem termínu Služby/pobytu až do dne nástupu na Službu/pobyt – tzn. „nedojezd“. Minimální Storno poplatek činí 1.000 Kč/osoba za zrušení Služby/pobytu.

Storno poplatky se obvykle neúčtují, pokud má Zákazník ke zrušení Služby/pobytu závažné důvody. Závažným důvodem se myslí především významné zhoršení zdravotního stavu Zákazníka, který Zákazník prokáže prostřednictvím Provozovatele Ubytovacímu zařízení zdravotní zprávou o nevhodnosti čerpat Službu/pobyt v zarezervovaném termínu. Zákazníkovi je ze strany Provozovatele v tomto případě vždy nabídnut náhradní termín pro čerpání objednané Služby/ pobytu. Pokud Zákazník prokáže, že zdravotní stav odpovídá nemožnosti Službu/pobyt vyčerpat v následujícím období (nejpozději do 1 roku), a není-li objednaná Služba/pobyt již ve lhůtě pro stornopoplatek, je po dohodě s Provozovatelem možné objednanou Službu/pobyt bezplatně stornovat.

Závažným důvodem se dále rozumí neschopnost Ubytovacího zařízení poskytnout Provozovatelem zajištěnou Službu/pobyt (například je-li Ubytovací zařízení uzavřeno nařízením státního orgánu, Vlády ČR apod.). Zákazníkovi je v tomto případě nabídnuta ze strany Ubytovacího zařízení možnost přesunu rezervace na náhradní termín či období, a Provozovatelem je tento přesun Služby/pobytu zajištěn. Pokud není možné ze strany Zákazníka nový termín akceptovat (nepožaduje-li Ubytovací zařízení i v tomto případě storno poplatek), je Provozovatelem vystaven „Dárkový poukaz“ nominální hodnoty pro využití uhrazených finančních prostředků v budoucím období (minimálně v délce 1 roku od vystavení „Dárkového poukazu“). Ostatní důvody nejsou Provozovatelem považovány za závažné, není tedy Provozovatelem možné garantovat zrušení Služby/pobytu bezplatně (bez vyúčtování storno poplatku dle platných storno podmínek Ubytovacího zařízení nebo Provozovatele).

Provozovatel neumožňuje zrušení Dárkového poukazu a navrácení částky za Dárkový poukaz Zákazníkovi. Dárkový poukaz v nominální hodnotě i Dárkový poukaz na konkrétní pobyt lze využít minimálně v délce 2 let (lze přesunout původně objednaný termín) a je přenosný. Nevyužije-li objednanou Službu (Dárkový poukaz) Obdarovaný, poukaz neztrácí svoji platnost a využít jej může jiná osoba. Dárkový poukaz je při závažných důvodech po dohodě s Provozovatelem možné prodloužit i nad rámec platnosti 2 let.

8. Provozní doba pro objednání Služby/pobytu

8.1 Objednávku Služby/pobytu může Zákazník provést prostřednictvím objednávkového formuláře v objednávkovém procesu nebo pomocí poptávkového formuláře na webovém portálu www.laznetravel.cz 7 dní v týdnu 24 hodin denně. Prostřednictvím telefonické objednávky je možné objednat službu každý všední den od 9:00 – 18:00 hodin na uvedených telefonních číslech z portálu www.laznetravel.cz

9. Dodací lhůty pro dárkový poukaz

9.1 Objednanou Službu (dárkový poukaz) je možné zaslat okamžitě prostřednictvím emailové korespondence na uvedený emailový kontakt Zákazníka, pakliže si tuto variantu zaslání Zákazník zvolil. Další možností zaslání dárkového poukazu je možnost odeslání přepravní službou České pošty a tato se řídí dodací lhůtou přepravce. Cena za službu odeslání prostřednictvím přepravce je stanovena Provozovatelem a řádně, čitelně a srozumitelně uvedena v objednávkovém formuláři. V případě, že obdržíte poškozenou nebo neúplnou zásilku, je třeba neprodleně tento fakt sdělit Provozovateli písemně nebo emailem (info@laznetravel.cz) a s přepravcem sepsat protokol o škodě.

10. Informace o produktech Naturinka a cenách kosmetických balíčků

 • Informace o zboží, cenách jednotlivých balíčků (balíček je složen ze tří produktů) a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny za balíček (jednotlivě není možné produkty zakoupit) a to včetně daně z přidané hodnoty. Cena zboží je vždy totožná s cenou uvedenou při zobrazení produktu na portálu Lázně Travel. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na portálu Lázně Travel.
 • Veškerá prezentace zboží umístěná na portálu Lázně Travel je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 • Na portálu Lázně Travel jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pro doručení v rámci České republiky.
 • Kupní ceny jednotlivých produktů jsou pevně stanoveny, avšak je možné sjednat individuální podmínky. Každý jednotlivý balíček je možné objednat vždy jen v kombinaci s Dárkovým poukazem nominální hodnoty v počtu 1 ks. Po telefonické, osobní nebo písemné dohodě je možné k Dárkovému poukazu objednat větší množství balíčků.  

11. Proces objednávky kombinace Dárkového poukazu a kosmetického balíčku Naturinka

 • Při zadávání objednávky si Zákazník navolí nominální hodnotu poukazu a následně zvolí balíček produktů Naturinka. Při objednávce většího množství Dárkových poukazů Zákazník zadá poukazy jednotlivě a spáruje s vybraným balíčkem. V dalším kroku zvolí formu dopravy, platbu a doplní formulář s kontaktními údaji.
 • Před finálním odesláním objednávky může Zákazník zpětně kontrolovat zadané údaje a v případě potřeby je změnit. Objednávku odešle Zákazník kliknutím na tlačítko Dokončit objednávku.  Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s obchodními podmínkami a souhlasí se zpracováním osobních údajů.
 • Po odeslání objednávky obdrží Zákazník emailové potvrzení o jeho převzetí a rekapitulaci objednávky. Toto potvrzení se považuje za uzavření Smlouvy. V následujícím emailu obdrží Zákazník fakturu s platebními údaji za předpokladu, že zvolil formu platby Bankovním převodem.
 • Všechny přijaté objednávky od Zákazníka jsou závazné. Pokud Zákazník požaduje u závazné objednávky změnu, neprodleně kontaktuje Provozovatele telefonicky nebo emailem. Pokud bude ze strany Provozovatele možné změnu v objednávce realizovat, je změna po oboustranné dohodě se Zákazníkem možná.
 • V případě, že došlo k prokazatelné technické chybě, kterou nemohl Provozovatel ovlivnit (cena, průběh objednávky), není Provozovatel povinen Zákazníkovi objednávku zrealizovat. Provozovatel neprodleně Zákazníka o chybě informuje a odešle Zákazníkovi novou nabídku (objednávku se správnými údaji). Pokud bude Zákazník s nabídkou souhlasit, po dohodě dojde k uzavření nové Kupní smlouvy.
 • Zákazník nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Zákazníka okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl Zákazník povinnost zboží převzít, ale v rozporu se Smlouvou tak neučinil. V případě, že obdržíte poškozenou nebo neúplnou zásilku, je třeba neprodleně tento fakt sdělit Provozovateli písemně nebo emailem (info@laznetravel.cz) a s přepravcem sepsat protokol o škodě.

12. Odstoupení od Smlouvy

 • Zákazník, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit v případě, že učinil objednávku Dárkového poukazu včetně kosmetického balíčku produktů Naturinka. U objednávky Dárkového poukazu neumožňuje Provozovatel zrušení Dárkového poukazu a navrácení částky za Dárkový poukaz Zákazníkovi, jak je uvedeno v bodu 7 (Storno podmínky) těchto VOP. Dárkový poukaz v nominální hodnotě i Dárkový poukaz na konkrétní pobyt lze využít minimálně v délce jednoho roku (lze přesunout původně objednaný termín) a je přenosný. Nevyužije-li objednanou Službu (Dárkový poukaz) Obdarovaný, poukaz neztrácí svoji platnost a využít jej může jiná osoba. Dárkový poukaz je při závažných důvodech po dohodě s Provozovatelem možné prodloužit i nad rámec platnosti jednoho roku.
 • Lhůta pro odstoupení od Smlouvy činí 14 dnů ode dne převzetí Dárkového poukazu s balíčkem kosmetiky Odstoupení od Smlouvy zašle Zákazník na emailovou nebo doručovací adresu Provozovatele uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Provozovatel potvrdí Zákazníkovi bezodkladně přijetí.
 • Zákazník, který odstoupil od Smlouvy, je povinen vrátit Provozovateli zboží do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy Provozovateli. Zákazník nese náklady spojené s navrácením produktu Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy produkt (kosmetický balíček) nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Provozovatel je po převzetí navráceného produktu povinen navrátit uhrazenou částku za produkt Zákazníkovi do 14 dnů od doručení produktu.

Zákazník od Smlouvy nemůže odstoupit, pakliže:

 • produkt nebo jeho část byla upravena podle výslovného přání Zákazníka a po úpravě jej není možné Provozovatelem využít k dalšímu prodeji a distribuci.
 • produkt podléhá rychlé zkáze
 • obdržel Zákazník produkt nebo jeho část v uzavřeném obalu, které Zákazník z obalu vyňal nebo jen obal otevřel a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku

13. Reklamační podmínky

13.1 Prodávající se zaručuje kupujícímu, že:

 • zboží při převzetí Doručovatele od Provozovatele nemá vady
 • Dárkový poukaz i kosmetický balíček má vlastnosti, které si Zákazník s Provozovatelem ujednal, nebo které Provozovatel avizoval na fotografiích a v textovém popisu na portálu Lázně Travel nebo v reklamních kampaních, ze kterých se Zákazník o Dárkovém poukazu i doplňujících produktech a Službách Provozovatele dozvěděl   
 • Dárkový poukaz i kosmetický balíček slouží Zákazníkovi nebo Obdarovanému k účelu, ke kterému se obvykle využívá
 •  je dodaný produkt v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 • produkt vyhovuje požadavkům právních předpisů

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí produktů Zákazníkem, je Zákazník tuto skutečnost neprodleně hlásit Provozovateli. V případě výskytu vady může Zákazník Provozovateli předložit reklamaci a požadovat:

 • výměnu za nové zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny
 • odstoupit od smlouvy (v případě, že má produkt podstatnou vadu či vady nebo se tyto vady opakují)

14. Závěrečná ustanovení

14.1. V platnost vstupují tyto VOP 23. 5. 2016. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto VOP změnit bez předchozího upozornění. Veškeré změny nebo dodatky musí být provedeny písemnou formou, jinak pozbývají platnosti. Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené těmito VOP se řídí českým právním řádem.

Kontaktujte nás

Vyplňte prosím pečlivě vaše kontaktní údaje

Byl jsem seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů
 • Vaše osobní údaje potřebujeme pro zpracování vaší objednávky/poptávky
 • Vaše osobní údaje budou na vaší žádost odstraněny.
 • Osobní údaje uchováváme jen po dobu nezbytně nutnou k poskytnutí služby, nebo ke splnění jiných zákonných povinností.
Tento web je chráněn službou reCAPTCHA a platí na něm zásady ochrany osobních údajů a podmínky používání služeb společnosti Google.

* povinné údaje

V případě vašich dotazů k VOP nás, prosím, kontaktujte prostřednictvím formuláře nebo na uvedeném telefonním čísle. Děkujeme.