Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového portálu www.laznetravel.cz

1. Vymezení pojmů

1.1 Czech Travel Agency s.r.o. (dále jen Provozovatel)

Společnost Czech Travel Agency s.r.o., Dvořákova 118, 252 19 Rudná u Prahy, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 111195, IC: 27407446, DIČ: CZ27407446 se zabývá sjednáváním pobytů pro klienty a prodejem dárkových poukazů konečným spotřebitelům. Společnost Czech Travel Agency s.r.o. provozuje webové portál www.laznetravel.cz jako svoje oficiální firemní stránky.

1.2 Dodavatel (dále jen Ubytovací zařízení)

Dodavatel je vlastník / nájemce / provozovatel ubytovacího zařízení. Ubytovací zařízení v souladu se Smlouvou o zprostředkování, uzavřenou mezi Ubytovacím zařízením a Provozovatelem, a na základě Provozovatelem provedené rezervace pobytu, poskytne Zákazníkovi veškeré služby dle dohodnuté objednávky.

1.3 Zákazník (dále jen Zákazník)

Zákazník (též Spotřebitel) je osoba, jež nejedná při uzavírání poptávky v rámci své podnikatelské činnosti. Jedná se o fyzickou nebo právnickou osobu, která nakoupí pobyt nebo službu pro jiný účel než je další podnikání s těmito pobyty nebo službami.

Zákazník si je vědom, že při předávání kontaktních údajů Provozovateli tak činí jen kvůli kladnému vyřízení jeho objednávky a předává Provozovateli tedy jen ty nejnutnější údaje případně ty, jež chce mít uvedeny na dárkovém poukazu či jiném nákupním písemném materiálu souvisejícím s objednávkou Zákazníka.

V případě, že je smluvní stranou Spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito VOP, občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon číslo 634/1992 Sb. v platném znění). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené těmito VOP občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění).

1.4 Třetí osoba (dále jen Obdarovaný)

Obdarovaný je Spotřebitel, jenž se stává příjemcem objednané a zakoupené služby prostřednictvím Zákazníka, a která je Zákazníkem uvedená jako koncový příjemce služby. Obdarovaným se rozumí též osoba, které je daná služba Třetí osobou přenechána na základě využití možnosti o přenositelnosti daného dárkového poukazu.

1.5 Služba

Službou se rozumí veškeré služby poskytované Provozovatelem při dodržení podmínek stanovených těmito VOP.

2. Všeobecná ustanovení

2.1 Základní ujednání

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují smluvní vztahy mezi Provozovatelem, Ubytovacím zařízením a Zákazníkem při zprostředkování ubytování a lázeňských a wellness pobytů včetně veškerých služeb spojených s těmito pobyty, které Ubytovací zařízení prostřednictvím portálu www.laznetravel.cz Zákazníkům nabízí. Smluvní vztah mezi Provozovatelem portálu www.laznetravel.cz a Ubytovacím zařízením se současně s těmito VOP řídí smlouvou o zprostředkování (dále jen Smlouva o zprostředkování) uzavřenou mezi Provozovatelem a Ubytovacím zařízením. Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Znění obchodních podmínek může Provozovatel upravovat či doplňovat.

2.2 Předmět smluvního vztahu

Předmětem smluvního vztahu je závazek Provozovatele zajistit dodání služeb objednaných Zákazníkem a závazek Zákazníka je zaplatit za poskytnutí těchto služeb Provozovateli dohodnutou cenu a služby za stanovených podmínek využít. Smluvní vztah vzniká mezi Zákazníkem a Provozovatelem okamžikem uzavření smlouvy.

2.3 Kupní smlouva a její uzavření

Objedná – li Zákazník Službu/pobyt, stává se tento úkon návrhem Kupní smlouvy (dále jen Smlouva). Smlouva se stává uzavřenou okamžikem doručení potvrzení o přijetí této objednávky Provozovatelem Zákazníkovi. Toto závazné stvrzení bude doručeno emailem na uvedenou emailovou adresu Zákazníka nebo bude o potvrzení přijetí objednávky Zákazník informován telefonicky. Od momentu takto stvrzené Smlouvy vznikají mezi Provozovatelem a Zákazníkem vzájemná práva a povinnosti. Vzniklou Smlouvu lze měnit nebo rušit pouze po vzájemné dohodě obou stran nebo ze zákonných důvodů. Také cenu lze změnit pouze po vzájemné dohodě nebo ze zákonných důvodů. Je-li Služba/pobyt objednána Zákazníkem jako dárkový poukaz Obdarovanému, Smlouva se stává oprávněnou okamžikem souhlasu Obdarovaného s touto smlouvou nebo přijetím a vyčerpáním zakoupené služby. Uplatní – li Obdarovaný dárkový poukaz, má se za to, že také souhlasí s těmito VOP. Provozovatel nenese odpovědnost za případné chyby způsobené komunikací mezi Zákazníkem a Obdarovaným. Zákazníkovi je umožněno návrh smlouvy zkontrolovat a to kontrolou objednávky s možností opravit případné chyby. Odesláním návrhu na uzavření Smlouvy je Zákazníkem potvrzeno, že s těmito VOP bezvýhradně souhlasí. Tyto VOP jsou zřetelně a přehledně uvedeny na webovém portálu www.laznetravel.cz a tvoří nedílnou součást uzavřené Smlouvy.

3. Bezpečnost a ochrana osobních údajů

3.1 Osobní údaje Zákazníka nebo Obdarovaného budou bezvýhradně použity pouze pro plnění uzavřené smlouvy a bezproblémové vyřízení veškerých Zákazníkem objednaných služeb. Zákazník nebo Obdarovaný přijetím těchto VOP dává Provozovateli právo na užití jeho osobních údajů (kontaktní údaje)a to pro potřeby plnění smlouvy a pro vnitřní potřeby Provozovatele. Těmito vnitřními potřebami Provozovatele se bezvýhradně myslí údaje sloužící ke kontrole služeb a zvyšování kvality služeb a pro zasílání obchodních nabídek, a to až do doby písemného vyjádření nesouhlasu Zákazníka nebo Obdarovaného s tímto zpracováním. Osobní údaje, které jsou poskytnuty Zákazníkem nebo Obdarovaným za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

4. Reklamace

4.1 Zákazník má právo reklamovat úroveň služeb obsažené v ceně pobytu, při zjištění případných nedostatků. Provozovatel portálu www.laznetravel.cz však nemá možnost garantovat úroveň služby poskytované Ubytovacím zařízením a zakoupené prostřednictvím tohoto webového portálu. Proto je třeba, aby Zákazník resp. Obdarovaný případné reklamace na zakoupené Služby/pobyt řešil přímo s Ubytovacím zařízením.

4.2 Zákazník má právo reklamovat služby Provozovatele, a to písemnou formou a zasláním poštou na adresu Dvořákova 118, 252 19 Rudná u Prahy nebo elektronicky na adresu reklamace@laznetravel.cz.

5. Ceny

5.1. Všechny ceny na webovém portálu www.laznetravel.cz jsou smluvní. Zákazník vidí vždy ceny, které jsou aktuální a platné. Tyto ceny jsou Provozovateli ke zveřejnění předány Ubytovacím zařízením a cena Služby/pobytu tak bude vždy totožná nebo nižší jako je cena dle platného ceníku Ubytovacího zařízení. Konečná cena se skládá z vybraného pobytu nebo z vybraných služeb, množství služeb, počtu ubytovaných, časového období, ve kterém je Služba/pobyt čerpán, případně dalších kritérií. Konečnou cenu se Zákazník dozvídá během objednávkového procesu při rezervaci Služby/pobytu. Ta mu však vždy bude navíc stvrzena při závazném potvrzení rezervace telefonicky nebo emailem ze strany Provozovatele.

6. Platební podmínky

6.1 Provozovatel umožňuje Zákazníkovi provést úhradu hotovostí na uvedené kontaktní adrese společnosti Czech Travel Agency s.r.o., Dvořákova 118, 252 19 Rudná u Prahy, dále pak složenkou nebo převodním příkazem či vkladem, a to na uvedené bankovní účty zveřejněné na portále www.laznetravel.cz. Veškeré podklady pro provedení úhrady bankovním převodem zasílá Provozovatel také obratem na uvedený email Zákazníka. Služba/pobyt zůstává do doby prokazatelné úhrady majetkem Provozovatele.

6.2 Úhradu Služby/pobytu je třeba provést v plné výši nejpozději 30 dní před čerpáním Služby nebo před nástupem na pobyt v Ubytovacím zařízení. Pokud si Zákazník objedná Službu nebo pobyt v kratším, než 30 denním období před čerpáním Služby nebo pobytu, je Provozovatelem stanovena lhůta 48 hodin pro převod, vklad či pro úhradu v hotovosti dle možností úhrad uvedených v bodu 6.1. Tyto lhůty jsou stanoveny z důvodů platnosti Storno podmínek.

7. Storno podmínky

7.1 Storno podmínky se řídí platnými storno podmínkami jednotlivých Ubytovacích zařízení. V praxi Provozovatel obvykle neúčtuje žádné storno poplatky Zákazníkovi 30 dnů před nástupem na pobyt za předpokladu, že na vyúčtování Storno poplatků netrvá, dle svých platných storno podmínek, Ubytovací zařízení. Storno poplatky se obvykle neúčtují, pokud má Zákazník ke zrušení Služby/pobytu závažné důvody. Závažným důvodem se myslí především zdravotní stav Zákazníka, který Zákazník prokáže prostřednictvím Provozovatele Ubytovacímu zařízení zdravotní zprávou o nevhodnosti čerpat objednanou Službu/pobyt v zarezervovaném termínu. Zákazníkovi je ze strany Provozovatele v tomto případě vždy nabídnut také náhradní termín pro čerpání objednané Služby/ pobytu.

8. Provozní doba pro objednání Služby/pobytu

8.1 Objednávku Služby/pobytu může Zákazník provést prostřednictvím objednávkového formuláře v objednávkovém procesu nebo pomocí poptávkového formuláře na webovém portálu www.laznetravel.cz 7 dní v týdnu 24 hodin denně. Prostřednictvím telefonické objednávky je možné objednat službu každý den od 9:00 – 18:00 hodin na uvedených telefonních číslech z portálu www.laznetravel.cz

9. Dodací lhůty pro dárkový poukaz

9.1 Objednanou Službu (dárkový poukaz) je možné zaslat okamžitě prostřednictvím emailové korespondence na uvedený emailový kontakt Zákazníka, pakliže si tuto variantu zaslání Zákazník zvolil. Další možností zaslání dárkového poukazu je možnost odeslání přepravní službou České pošty a tato se řídí dodací lhůtou přepravce. Cena za službu odeslání prostřednictvím přepravce je stanovena Provozovatelem a řádně, čitelně a srozumitelně uvedena v objednávkovém formuláři. V případě, že obdržíte poškozenou nebo neúplnou zásilku, je třeba neprodleně tento fakt sdělit Provozovateli písemně nebo emailem (info@lazne.travel) a s přepravcem sepsat protokol o škodě.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. V platnost vstupují tyto VOP 23. 5. 2016. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto VOP změnit bez předchozího upozornění. Veškeré změny nebo dodatky musí být provedeny písemnou formou, jinak pozbývají platnosti. Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené těmito VOP se řídí českým právním řádem.

 

Kontaktujte nás

Vyplňte prosím pečlivě vaše kontaktní údaje

Byl jsem seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů
  • Vaše osobní údaje potřebujeme pro zpracování vaší objednávky/poptávky
  • Vaše osobní údaje budou na vaší žádost odstraněny.
  • Osobní údaje uchováváme jen po dobu nezbytně nutnou k poskytnutí služby, nebo ke splnění jiných zákonných povinností.

* povinné údaje

V případě vašich dotazů k VOP nás, prosím, kontaktujte prostřednictvím formuláře nebo na uvedeném telefonním čísle. Děkujeme.

Telefonický kontakt

+420 311 516 396 Každý den 8:00 - 18:00